Információhoz való szabad hozzáférés

Információhoz való szabad hozzáférés

(Magyar fordítás előkészületben.)

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ (ďalej len MsKS – VMK ) je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Dunajská Streda. Hlavnou činnosťou je prevádzka kultúrnych zariadení.

MsKS – VMK ako povinná osoba poskytuje informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) každému, kto o ne požiada.

Žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona sú vybavované v zmysle § 17 ods.1 v lehote najneskôr do 8 pracovných dní (zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená o najviac 8 pracovných dní - podľa §17 ods. 2). Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, MsKS – VMK vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, potrebné údaje doplnil.

Žiadosti, ktoré nemajú charakter informácie podľa zákona (povinná osoba nemá požadovanú informáciu k dispozícii, resp. ju musí vytvárať) sú vybavené listom s oznámením, že žiadosť nespadá pod režim zákona o slobode informácií. Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti žiadateľov informácie, ktoré v momente podania žiadosti neexistujú. Povinná osoba nie je povinná robiť s informáciami, ktoré už má k dispozícii. Povinná osoba nie je na základe žiadosti o informácie povinná spracovávať už existujúce informácie takým spôsobom, že sa z nich po spracovaní stanú kvalitatívne odlišné resp. nové informácie. MsKS – VMK podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.

Ten, kto požiada o sprístupnenie informácie podľa zákona ( ďalej len žiadateľ), je povinný podľa § 21 ods.1 zákona nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané:

1. ústne
2. písomne
3. telefonicky
4. elektronickou poštou

Povinná osoba sprístupní informáciu:

1. ústne
2. nahliadnutím do spisu
3. vyhotoviť si odpis alebo výpis
4. odkopírovaním informácií na technický nosič dát
5. sprístupnením predlôh s požadovanými informáciami
6. telefonicky
7. poštou
8. elektronickou poštou.

Žiadosť o poskytnutie informácie možno zaslať na adresu:

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
Korzo Bélu Bartóka 788/1
929 01 Dunajská Streda

Kontakt: +421 31 590 08 11
E-mail: office(zavináč)vmkds.sk

Városi Hivatal dstv hu uj Kortárs Magyar Galéria Dunaszerdahelyi Thermalpark Municipal Városi Rendőrség